Data e fundit për aplikim : Maj 28, 2018

Përmbledhje

MUNDËSI PUNËSIMI

Pozita: Zyrtar i Projektit, Përkrahja e BE-së për zbatimin e strategjisë për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian (EU-SIMRAES II)
Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Data e fillimit të kontratës: 18 qershor 2018
Data e përfundimit të kontratës: 31 mars 2019

Përshkrimi i projektit:

EU-SIMRAES II ka për qëllim të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike duke zbatuar strategjinë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian dhe planin e saj të veprimit. Objektivi specifik i projektit është të sigurojë qasje të barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare.

Përshkrimin e plotë të vendit të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim: http://kec-ks.org/vacancies/K-0007.html

Dorëzoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në [email protected] deri më 28 maj 2018 ora 16.30.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

NUK PRANOHEN TELEFONATAT APO VIZITAT NË ZYRË