Shpërndaje

Data e fundit për aplikim : Maj 25, 2018

Përmbledhje

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS

Titulli: Zyrtar i Ri i Mbikëqyrjes së Sigurimeve (2)

Departamenti/ Divizioni: Mbikëqyrja e Sigurimeve/Mbikëqyrja në vend

Niveli i gradës: 7

I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Mbikëqyrjes në Vend

Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Zbaton Manualet dhe Procedurat dhe të gjitha rregullat e brendshme të Departamentit;
• Kontribuon në planifikimin e para ekzaminimit, duke përfshirë fushëveprimin e ekzaminimit dhe profilin e rrezikut të siguruesve dhe ndërmjetësuesve në sigurime;
• Kontribuon në kryerjen e ekzaminimeve të siguruesve dhe ndërmjetësuesve në sigurime, duke përfshirë mbajtjen e takimeve me të gjitha palët e ndërlidhura;
• Kontribuon në zhvillimin e të gjitha aktivitetet mbikëqyrëse që kanë të bëjnë me portofolin e caktuar të siguruesve dhe ndërmjetësuesve në sigurime;
• Kontribuon në analizimin e raporteve të brendshme, me theks të veçantë në cilësinë dhe përmbajtën e tyre;
• Kontribuon në zbatimin e aktiviteteve pas ekzaminimit duke përfshirë përpilimin e raportit të ekzaminimit me klasifikimet e caktuara të rrezikut dhe strategjitë mbikëqyrëse;
• Kontribuon në përpilimin e rekomandimeve për masat që duhet të ndërmerren, bazuar në rezultatet e ekzaminimit;
• Kontribuon në draftimin e politikave, procedurave, manualeve, rregulloreve, rregullave dhe udhëzimeve tjera të siguruesve dhe ndërmjetësuesve në sigurime, të deleguara;
• Mirëmban dosjet fizike dhe elektronike të siguruesve dhe ndërmjetësuesve në sigurime;
• Mbështet bashkëpunimin e nevojshëm të Departamentit me të gjitha palët relevante;

• Përmbush detyra të tjera të cilat i caktohen nga Drejtori/Udhëheqësi i Divizionit të Mbikëqyrjes në Vend.

Edukimi:

• Diplomë bachelor në ekonomi, financa, banking, sigurime apo fushë tjetër relevante;
• Preferohet të jetë së paku në proces të certifikimit në njërën nga shoqatat/institutet profesionale të kontabilitetit dhe auditimit apo fushat e përmendura më lartë, me kredenciale kombëtare apo ndërkombëtare të nivelit ekuivalent.

Përvoja e punës:

• Së paku një (1) vit përvojë pune në ekonomi, financa, banking, sigurime apo fushë tjetër relevante;
• Preferohet përvojë pune në institucione financiare.

Njohja e gjuhëve te huaja:

• Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe/ose serbe;
• Njohje e gjuhës angleze e preferuar.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

• Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
• Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
• Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga organizata kompetente;
• Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
• Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit:

• Afati i fundit për aplikim është 25 maj 2018.
• Aplikimi mund të bëhet on-line (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së ose përmes arkivit të BQK-së, nr:22. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
• Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare www.bqk-kos.org
Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh